top of page
צורות גרפיות1.png

רבי חיים הכהן

צורות גרפיות1.png

מקובל ורב שחי בארם צובא (חאלב, סוריה). נולד בשנת 1585 ונפטר בשנת 1655 לערך. ר' חיים היה תלמידו של ר' חיים ויטל כאשר זה עבר להורות בדמשק. מאוחר יותר שימש כאחד מרבני עירו. כתב את הספרים 'מקור חיים' – פירוש להלכות השולחן ערוך לפי הקבלה, 'תורת חכם' – ספר דרשות וספרים נוספים. כמו כן עסק ר' חיים בביאור חמש מגילות לפי הפשט והסוד, שרובו לא נשתמר בידינו. בכתביו הוא מביא רק את דברי הזוהר ואת דברי ר' חיים ויטל, רבו. מבין חכמי הקבלה הוא נחשב כטיפוס למדן יותר מאשר כטיפוס של מיסטיקון. ר' חיים הכהן כתב קינה לתיקון חצות, שנכללה בכל הוצאות סדר תיקון חצות.
שירו דודי ירד לגנו בעל האופי הקבלי, הוא אחד משני הפיוטים (השני – 'ידיד נפש') הפותחים בקביעות את שירת הבקשות של יהודי מרוקו.

פס הפרדה.png
bottom of page